غذاهای آماده در سوپرمارکت انلاین یخدون

لیست غذاهای آماده در یخدون (موجود)

لیست غذاهای آماده در یخدون (متاسفانه موجود نیست )

فیله سوخاری 400 گرم 202

فیله سوخاری 400 گرم 202

-- -- -

ذغالی برگر 400 گرمی 202

ذغالی برگر 400 گرمی 202

-- -- -

همبرگر 90% 400 گرمی 202

همبرگر 90% 400 گرمی 202

-- -- -

شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

شنیسل مرغ 560 گرمی ب.آ

-- -- -

فلافل 500 گرمی صدک

فلافل 500 گرمی صدک

-- -- -

فلافل 950 گرمی مارین

فلافل 950 گرمی مارین

-- -- -

بیفتک 480 گرمی ب.آ

بیفتک 480 گرمی ب.آ

-- -- -


طراحی و اجرا از سایت سازان

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون

غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون
غذاهای آماده در سوپرمارکت اینترنتی یخدون