فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست سس مایونز،کچاپو طعم دار


سس گوجه فرنگی

خوش مزه و خوش طعم

2500 تومان 3100 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

سس مایونز

خوش مزه و خوش طعم

3500 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

سس چیلی تند 440 گرمی بهروز

سس چیلی تند بهروز 440 گرمی

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

سس خردل 345 گرمی بهروز

سس خردل بهروز 345 گرمی

3700 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3700 تومان

سس خیار و سیر 440 گرمی بهروز

سس خیار و سیر بهروز 440 گرمی

4900 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4900 تومان

سس خردل 255 گرمی بیژن

سس خردل بیژن 255 گرمی

2500 تومان 2900 تومان بدون مالیات : 2500 تومان

سس خرسی 485 گرمی مهرام

سس خرسی مهرام 485 گرمی

3400 تومان 3700 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

سس سالاد با پنیر 500 گرمی بیژن

سس سالاد با پنیر بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس سالاد با سبزی معطر 440 گرمی بهروز

سس سالاد با سبزی معطر بهروز 440 گرم

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس سالاد بالزامیک 505 گرمی بیژن

سس سالاد بالزامیک بیژن 505 گرمی

4800 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4800 تومان

سس ساندویج 440 گرمی بهروز

سس ساندویج بهروز 440 گرمی

4300 تومان 4600 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

سس سیر کاهش یافته 500 گرمی بیژن

سس سیر کاهش یافته بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 440 گرمی بهروز

سس فرانسوی بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 500 گرمی بیژن

سس فرانسوی بیژن 500 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 400 گرمی دلپذیر

سس فرانسوی دلپذیر 400 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس فرانسوی 440 گرمی مهرام

سس فرانسوی مهرام 440 گرمی

4200 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

سس کچاب 660 گرمی بهروز

سس کچاب بهروز 660 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس کچاب کتابی 670 گرمی مهرام

سس کچاب کتابی مهرام 670 گرمی

4500 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4500 تومان

سس کچاپ 410 گرمی بهروز

سس کچاپ بهروز 410 گرمی

2000 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

سس کچاپ 550 گرمی بیژن

سس کچاپ بیژن 550 گرمی

3100 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3100 تومان

سس کچاپ تند 410 گرمی بهروز

سس کچاپ تند بهروز 410 گرمی

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

سس کچاپ تند 456 گرمی دلپذیر

سس کچاپ تند دلپذیر 456 گرمی

3000 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3000 تومان

سس کچاپ تند 530 گرمی مهرام

سس کچاپ تند مهرام 530 گرمی

3800 تومان 4200 تومان بدون مالیات : 3800 تومان

سس کچاپ 460 گرمی دلپذیر

سس کچاپ دلپذیر 460 گرمی

2900 تومان 3300 تومان بدون مالیات : 2900 تومان

سس کم چرب 440 گرمی بهروز

سس کم چرب بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس کم چرب 250 گرمی بیژن

سس کم چرب بیژن 250 گرمی

1900 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1900 تومان

سس گوجه فرنگی 400 گرمی مهرام

سس گوجه فرنگی مهرام 400 گرمی

3300 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3300 تومان

سس ماست 440 گرمی بهروز

سس ماست بهروز 440 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس ماست کم چرب 500 گرمی بیژن

سس ماست کم چرب بیژن 500 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 1800 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 1800 گرمی

14900 تومان 15500 تومان بدون مالیات : 14900 تومان

سس مایونز 240 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 240 گرمی

2400 تومان 2700 تومان بدون مالیات : 2400 تومان

سس مایونز 500 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 500 گرمی

4700 تومان 5200 تومان بدون مالیات : 4700 تومان

سس مایونز 900 گرمی بهروز

سس مایونز بهروز 900 گرمی

8800 تومان 9300 تومان بدون مالیات : 8800 تومان

سس مایونز 240 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 240 گرمی

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

سس مایونز 460 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 460 گرمی

4000 تومان 4400 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس مایونز 500 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 500 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 960 گرمی بیژن

سس مایونز بیژن 960 گرمی

7700 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7700 تومان

سس مایونز 900 گرمی تبرک

سس مایونز تبرک 900 گرمی

5600 تومان 5900 تومان بدون مالیات : 5600 تومان

سس مایونز چیلی 490 گرمی بیژن

سس مایونز چیلی بیژن 490 گرمی

4000 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس مایونز 240 گرمی دلپذیر

سس مایونز دلپذیر 240 گرمی

2300 تومان 2600 تومان بدون مالیات : 2300 تومان

سس مایونز 460 گرمی دلپذیر

سس مایونز دلپذیر 460 گرمی

4600 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

سس مایونز 950 گرمی دلپذیر

سس مایونز دلپذیر 950 گرمی

7800 تومان 8200 تومان بدون مالیات : 7800 تومان

سس مایونز فشاری 330 گرمی بهروز

سس مایونز فشاری بهروز 330 گرمی

3500 تومان 3800 تومان بدون مالیات : 3500 تومان

سس مایونز فشاری 450 گرمی دلپذیر

سس مایونز فشاری دلپذیر 450 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز کم چرب 460 گرمی مهرام

سس مایونز کم چرب مهرام 460 گرمی

3900 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 3900 تومان

سس مایونز 1400 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 1400 گرمی

12600 تومان 13200 تومان بدون مالیات : 12600 تومان

سس مایونز 450 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 450 گرمی

4600 تومان 5000 تومان بدون مالیات : 4600 تومان

سس مایونز 630 گرمی مهرام

سس مایونز مهرام 630 گرمی

6300 تومان 6700 تومان بدون مالیات : 6300 تومان

سس هزار جزیره 510 گرمی بیژن

سس هزار جزیره بیژن 510 گرمی

4300 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

سس هزار جزیره 400 گرمی دلپذیر

سس هزار جزیره دلپذیر 400 گرمی

4000 تومان 4400 تومان بدون مالیات : 4000 تومان

سس هزار جزیره 450 گرمی مهرام

سس هزار جزیره مهرام 450 گرمی

4300 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4300 تومان

سس هزارجزیره 440 گرمی بهروز

سس هزارجزیره بهروز 440 گرمی

4000 تومان 4300 تومان بدون مالیات : 4000 تومان