فروشگاه اینترنتی یخدون - سوپرمارکت یخدون

لیست آرد،نشاسته و جو


نشاسته برتر 75 گرم

نشاسته برتر 75 گرم

12000 تومان 13000 تومان بدون مالیات : 12000 تومان

آرد برنج برتر 700گرم

آرد برنج برتر 700گرم

6700 تومان 7200 تومان بدون مالیات : 6700 تومان

آرد سوخاری برتر 700گرم

آرد سوخاری برتر 700گرم

6100 تومان 7000 تومان بدون مالیات : 6100 تومان

آرد گندم برتر 600گرم

آرد گندم برتر 600گرم

4100 تومان 4500 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

آرد نخودچی برتر500گرم

آرد نخودچی برتر500گرم

11800 تومان 12500 تومان بدون مالیات : 11800 تومان

بلغور جو برتر 900 گرم

بلغور جو برتر 900 گرم

4200 تومان 4800 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

بلغور گندم برتر 900 گرم

بلغور گندم برتر 900 گرم

4100 تومان 4600 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

جو پرک برتر 450 گرم

جو پرک برتر 450 گرم

3600 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3600 تومان

جو پوست کنده برتر 900 گرم

جو پوست کنده برتر 900 گرم

4100 تومان 4600 تومان بدون مالیات : 4100 تومان

زیره سبز برتر 75 گرم

زیره سبز 75 گرم برتر

4200 تومان 4700 تومان بدون مالیات : 4200 تومان

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

3400 تومان 3700 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

آرد برنج گلها 300 گرم

آرد برنج گلها 300 گرم

3200 تومان 3500 تومان بدون مالیات : 3200 تومان

آرد جو گلها 200 گرم

آرد جو گلها 200 گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

آرد ذرت گلها 200گرم

آرد ذرت گلها 200گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

آرد سفید گلها 500 گرم

آرد سفید گلها 500 گرم

2000 تومان 2400 تومان بدون مالیات : 2000 تومان

آرد سوخاری گلها 300گرم

آرد سوخاری گلها300گرم

2700 تومان 3200 تومان بدون مالیات : 2700 تومان

آرد نخودچی گلها 150 گرم

آرد نخودچی گلها 150 گرم

3400 تومان 4000 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

آرد نخودچی گلها 200 گرم

آرد نخودچی گلها 200 گرم

5000 تومان 5500 تومان بدون مالیات : 5000 تومان

نشاسته گلها 120 گرم

آرد نشاسته گلها 120 گرم

1000 تومان 1200 تومان بدون مالیات : 1000 تومان

جو پرک گلها 170 گرم

جو پرک گلها 170 گرم

2200 تومان 2500 تومان بدون مالیات : 2200 تومان

جو پوست کنده گلها 900 گرم

جو پوست کنده گلها 900 گرم

3400 تومان 3900 تومان بدون مالیات : 3400 تومان

جوش شیرین گلها 150گرم

جوش شیرین گلها 150گرم

1900 تومان 2300 تومان بدون مالیات : 1900 تومان